Upptäck nu

Naturreservat med betade och slåtterhävdade grusåsar, som ligger som långsträckta öar i åkerlandskapet. Floran är mycket rik och särpräglad. Här finns Skandinaviens rikaste bestånd av fjädergräs – Stipa pennata. Fjädergräset anses vara en relikt från den postglaciala värmetiden då sydliga arter spred sig norrut på grund av det milda klimatet.  Fjädergräset härstammar från Sydösteuropas stäppområden och förekommer idag bara på tre platser i hela Sverige. Alla tre finns här på Falbygden, men den finaste lokalen i dagsläget är nog här vid Nolgården.

Bland fjädergräsets följeväxter märks drakblomma, färgmåra, praktbrunört, trollsmultron och toppjungfrulin. Andra arter som trivs är smalbladig lungört, brudbröd, blodnäva, klasefibbla, stor blåklocka och krissla.

Naturreservatet Nolgården i Näs är sedan slutet på 1900-talet även Natura 2000-område. Nolgården ingår i ett 6 km långt åssystem som sträcker sig mellan socknarna Näs och Vartofta-Åsaka.

Info

Naturvårdsförvaltaren Västkuststiftelsen.

Kontakt & Information

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.089108,13.697487

Hitta Hit

Nolgården Näs nås enklast från väg 47 mot Jönköping. Cirka 10 km från Falköping ta höger vid skylten Björstorp 2. Korsa vägen mellan Vartofta och Kälvene och fortsätt förbi Björstorps gård mot Höjentorp. Efter en knapp kilometer finns en informationstavla om naturreservatet till vänster, men fortsätt nästan fram till Höjentorps gård och ta vänster in på mindre väg. Där finns en bra parkering och därifrån är det lättare att ta sig in i naturreservatet.