Upptäck nu

Ordförklaringar

Dös

Den äldsta formen av megalitgrav, uppförda omkring 3 500 f.Kr. Över gravkammaren vilar ett takblock på flera stående väggstenar. Dösen har ofta varit täckt av en hög och omgärdad av kantkedjor av sten.

Fornlämning eller fornminne

En benämning­ som­ används om lämningar efter människors verksamhet ­under forna tider och som numera inte används för sitt ursprungliga ändamål. I Kulturvägen räknas som fornminnen lämningar t o m 1000-talet eKr.

GeoCaching

En modern version av skattjakt! Någon väljer att gömma en “cach” (skatt) och på www.geocahing.com publiceras sedan koordinater samt ledtrådar till denna. Har du en modern mobiltelefon så kan du enkelt söka och finna skatten med hjälp av telefonens inbyggda GPS.

Gravkor

Utrymme i till exempel kyrka eller slott särskilt avsett för begravning av högre ståndspersoner. Ett gravkor kan vara beläget ­under jord, som källare, eller i markplan i form av en utbyggnad av till exempel en kyrka. Ett gravkor kan vara avsatt för en viss släkt, ätt eller för ägaren till en viss egendom.

Gånggrift

En storstensgrav som består av stenblock vilka är lagda så att de bildar en gravkammare och en gång in till kammaren. Sedda uppifrån bildar kammare och gång ett “T”. Gravkammaren om­ges ofta av en hög. Gånggrifterna byggdes för 5 000-5 500 år sedan och fynd har visat att man har använt dessa gravkamrarna fram till så sent som stenålderns slut.

Hällkista

Forntida gravkammare bestående av vanligtvis flata stenhällar, rektangulärt placerade och med takhällar. Den yngsta formen av megalitgravar. Vissa dateras så långt tillbaka i tiden som ca. 2 400 f.Kr.

Kallmurning

Uppläggning av mur utan bruk.

Varggrop, fångstgrop

Grävd fallgrop som förr användes för fångst, dels av klövdjur som älg och vildren, dels av rovdjur, främst varg.

Kulturminne

Kulturminnen kan vara fasta fornlämningar, fornfynd, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, vilka alla skyddas i kulturminneslagen. Länsstyrelsen ger vissa miljöer och byggnader särskilt starkt juridiskt skydd genom byggnadsminnesförklaring.

Megalitgrav

Samlingsnamn för gravmonument från yngre stenålder, uppförda av kraftiga stenhällar. Hit hör dösar, gånggrifter och hällkistor som alla är gravar avsedda för flera personer. Av grekiskans mega (stor) och lithos (sten).

Naturminne

Skyddsform för särpräglade naturföremål med behov av särskilt skydd eller skötsel för att bevaras. T.ex. stora ekar, raukar, lövängar och rullstensåsar.

Naturreservat

Område som skyddas med stöd av miljöbalken i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Ryggåsstuga

Kroppåsstuga är en envåningsbyggnad utan innertak, d.v.s. öppen upp till det av den längsgående ryggåsen (ryggåsarna) burna taket. Detta medförde att väggarna kunde hållas låga.

Skålgropar

I folktron kallade älvkvarnar. Huggna skålformiga för­djupningar i berghällar och stenar, vanligen 3-10 cm i diameter och upp till 5 cm djupa. Finns på stenålderns megalitgravar och i järnålderns jordbruksbygd men flertalet är från bronsåldern och funna ihop med hällristningar.

Många av groparna finns i an­slutning till forntida åkrar och vissa menar att det ingick i fruktbarhetskulten att mala säd i skålgroparna. Långt in i historisk tid har man använt skålgroparna rituellt, smörjt in dem med fett och offrat mynt i dem.

Stensättning

Vanlig benämning på förhistorisk grav, vanligen bestående av en låg stenpackning i marknivå.